Cookie Disclaimer


Wij gebruiken analytische cookies om je een optimale gebruikerservaring te bieden en we gebruiken functionele cookies om jouw voorkeuren op te slaan. Bovendien plaatsen wij indien nodig cookies van derde partijen om gepersonaliseerde advertenties te tonen en de inhoud van de advertenties op jouw voorkeuren af te stemmen. Ook  kunnen er cookies geplaatst worden door sociale media-netwerken. Jouw internetgedrag kan door deze derden gevolgd worden.

Disclaimer
In deze disclaimer wordt verstaan onder; “de webpagina”: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden; “de uitgever”: de bevoegde uitgever van de webpagina; “gebruik(en)”: onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren); “u”: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt; “de inhoud”: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten; “schade”: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

  1. Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
  2. De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
  3. De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.
  4. De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
  5. De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
  6. Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.
Algemene voorwaarden

Gebruik
Voor het op welke wijze dan ook, maar anders dan voor eigen niet-(semi)commercieel gebruik kopiëren, opslaan, opnemen, heruitgeven, verspreiden en/of zich toe-eigenen, doorzenden, verhandelen, verveelvoudigen en/of openbaar maken van de inhoud van de website, dient vooraf schriftelijke toestemming te worden verkregen van VV Albatross.

Het is uitdrukkelijk niet toegestaan op welke manier dan ook wijzigingen aan te brengen op de inhoud van de website. De door VV Albatross middels de website verzamelde gebruikersgegevens worden conform de door VV Albatross gepubliceerde Privacy Verklaring behandeld. VV Albatross behoudt zich het recht voor gebruikers zonder opgaaf van redenen de toegang tot en/of het gebruik van de website of bepaalde onderdelen daarvan en/of andere diensten te ontzeggen, onverminderd het recht van VV Albatross om nadere rechtsmaatregelen te nemen en schadevergoeding te vorderen.

VV Albatross heeft het recht de inhoud van de website (technisch) dusdanig aan te passen of te convergeren dat zij toegankelijk wordt vanaf mobiele apparatuur of software applicaties van derden. Dit geldt nadrukkelijk ook voor inhoud die door gebruikers van de website geplaatst is.

Intellectueel eigendom
De inhoud van de website is onder meer auteurs-, databank-, merk- en modellenrechtelijk beschermd. Het maken van kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van (een gedeelte, dan wel gedeelten van) de inhoud van de website, in welke vorm en op welke manier dan ook is nadrukkelijk verboden, tenzij hiervoor de voorafgaande schriftelijke toestemming van VV Albatross is verkregen. Het opvragen en hergebruiken van substantiële delen van de inhoud van de op de website geplaatste databanken, alsook het herhaald en systematisch opvragen en hergebruiken van niet-substantiële delen van deze inhoud in de zin van de Databankenwet is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VV Albatross eveneens nadrukkelijk verboden.

Door het plaatsen van inhoud op de website geeft de gebruiker VV Albatross eeuwigdurende en wereldwijde toestemming deze te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden, op welke wijze dan ook en in de ruimste zin des woords. Gebruikers garanderen door generlei verplichting verhinderd te zijn deze toestemming te verlenen en doen voor zover mogelijk afstand van hun persoonlijkheidsrechten met betrekking tot dergelijke inhoud.

Rechten van derden
VV Albatross heeft al datgene gedaan wat redelijkerwijs van haar kan worden verwacht om de eventuele rechten van derden ten aanzien van het op de website gebruikte materiaal te achterhalen. Indien derden desalniettemin menen rechten op de inhoud van de website te kunnen doen gelden, kunnen zij zich alsnog tot VV Albatross wenden.

Websites/webpagina’s van derden
De website bevat (hyper)links naar en/of banners en buttons van websites en/of specifieke webpagina’s van derden. Voor zover deze opgenomen zijn door VV Albatross is dit uitsluitend gebeurd ter informatie en gebruiksgemak, zij zijn te goeder trouw geselecteerd. VV Albatross heeft geen zeggenschap, invloed of controle over de inhoud, het beleid en andere kenmerken van dergelijke websites en/of webpagina’s en kan in geen geval aansprakelijk en/of verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud en/of kenmerken daarvan, dan wel voor de wijze waarop derden omgaan met uw persoonsgegevens en privacy. VV Albatross verwijst u hiervoor naar de op dergelijke websites gepubliceerde algemene voorwaarden en/of privacy verklaringen.

Aansprakelijkheid en schade
VV Albatross besteedt de uiterste, constante zorg aan de inhoud van de website, waaronder het zo actueel, toegankelijk, nauwkeurig en compleet mogelijk maken en houden hiervan. VV Albatross past de inhoud van de website vrijwel dagelijks aan, eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. VV Albatross kan echter niet instaan voor de deugdelijkheid, juistheid en/of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie en aanvaardt als zodanig geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik, de onvolledigheid van informatie of de al dan niet tijdelijke onmogelijkheid om de website te raadplegen, op welke manier dan ook. Aan de inhoud van de website kunnen voorts geen rechten worden ontleend.

De inhoud van de website en de daarop aangeboden informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich op dat moment feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

VV Albatross sluit iedere aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade, van welke aard dan ook die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik en/of de inhoud van de website of met de tijdelijke en/of blijvende onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen, nadrukkelijk uit. Daarnaast is VV Albatross niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor storingen en andere gebreken in de netwerken van derden waarmee toegang tot de website wordt verkregen.

Misbruik
Indien wordt gehandeld in strijd met de hierboven gestelde bepalingen, behoudt VV Albatross zich het recht voor zonder nadere aankondiging maatregelen te treffen, waaronder over te gaan tot het nemen van rechtsmaatregelen of het doen van aangifte.

Algemene bepalingen
VV Albatross behoudt zich het recht voor onderhavige algemene voorwaarden op ieder gewenst moment aan te passen en adviseert u dan ook deze regelmatig te raadplegen. Dergelijke wijzigingen zullen met onmiddellijke ingang van kracht zijn. Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.