Visie en Beleid


Het fenomeen: De Stichting Exploitatie Albatross

Op 5 juni 2007 is, bij notariële akte, de Stichting Exploitatie Albatross (SEA) opgericht. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Apeldoorn.

Het bestuur en de leden van de v.v. Albatross hebben besloten om de SEA op te richten op een extra ingelaste ledenvergadering op 30 maart 2007.

Gezien de toenmalige en huidige ontwikkelingen op het gebied van sponsoring, contracten, financiële transacties, communicatie en administratie getuigt het van professioneel beleid om hier een aparte rechtspersoon voor op te zetten.

De stichting heeft tot doel:
Het behartigen van de (gemeenschappelijke) belangen van de leden van de te Apeldoorn gevestigde vereniging: Voetbalvereniging Albatross.
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het generen en beheren van gelden om de hierboven genoemde vereniging op een financieel gezonde basis te laten functioneren en om de leden van die vereniging daarbij van dienst te zijn.

De Stichting Exploitatie Albatross, en haar bestuur, is te allen tijde verantwoording verschuldigd aan het hoofdbestuur van de voetbalvereniging Albatross.

Statuten en Huishoudelijk Reglement van de SEA, zijn ter inzage beschikbaar voor leden van de v.v. Albatross.

Onder verantwoordelijkheid van de SEA vallen: de Sponsorcommissie, Merchandising, de website http://www.uvvalbatross.nl/ , aankoop van voetbalmaterialen en de aankoop en het beheer van de kleding. Tevens kunnen er door het hoofdbestuur van de v.v. Albatross bepaalde taken gedelegeerd worden naar de SEA.

De sponsorcommissie onderhoudt de contacten met de sponsoren en draagt zorg voor een deugdelijke administratie. Binnen de v.v. Albatross geldt er een meldingsplicht voor elke vorm van sponsoring. Dit houdt in dat elke nieuwe vorm van sponsoring aan de sponsorcommissie moet worden voorgelegd.
Als Stichting Exploitatie Albatross willen wij trachten om een stuk professionele meerwaarde te creëren voor onze sponsoren, maar tevens ook voor de v.v. Albatross. Graag zijn wij het aanspreekpunt voor alles wat met sponsoring te maken heeft. Wij hopen dat onze sponsoren zich kunnen vinden in het beleid van de vereniging en dat zij deel uit gaan maken van de “Grote Albatross Familie”.